“พลังงานแสงอาทิตย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ห่างไกล”
ในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่ แม้จะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แต่เมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง ชุมชนมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพ ในการนำมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งด้านอุปโภคและบริโภคของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้ดีที่สุด
ชุมชนบ้านบ้านกิ่วลมและบ้านแม่กะไน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นตัวอย่างชุมชนที่ได้รับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและคุณภาพของน้ำกิน น้ำใช้ที่ถูกสุขอนามัย ด้วยระบบสูบน้ำและระบบกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี โดยทั้ง 2 ชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ส่งเสริมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลชายขอบได้เข้าถึงพลังงานสะอาด
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคนในชุมชน อีกทั้งช่วยให้คนในชุมชนมีความสุขและมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น