“ทูตพลังงานรวมพลังพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 1” จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่นกว่า 200 ผลงาน  โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลกว่า 219 ผลงาน จากทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด 1,043 ผลงาน

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส่งผลงาน “ทูตพลังงานรวมพลังพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 1” จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐในปีนี้  แบ่งเป็น 3 สาขาได้แก่ สาขาบริการภาครัฐมอบให้แก่หน่วยงานรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ จำนวน 123 รางวัล   สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมอบให้แก่หน่วยงานรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากลจำนวน 24 รางวัล และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมอบให้แก่หน่วยงานรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 66 รางวัล