ศปท.พน. มีกำหนดการจัดการสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ ในหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตกระทรวงพลังงาน”
ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้า ศปท.พน.
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้