จากการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสำคัญและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของปัจจัยสร้างความผาสุกในการทำงานในบทที่ ๔ พบว่า ข้อคำถามปัจจัยการสร้างความผาสุกในการทำงานที่มีผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากที่สุด ๑๐ อันดับแรก มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ ข้อ ผู้จัดทำจึงได้วิเคราะห์ผลต่างของข้อคำถามและนำมาจัดทำเป็นแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕. ซึ่งสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ได้จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ ๔ กลยุทธ์และกำหนดแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านต่อคลิก