กระทรวงพลังงาน จับมือ สยามดิสคัฟเวอรี่ สร้างปรากฎการณ์รวมพลังรักษ์โลก จัดงาน "Siam Discovery presents Earth Discovery" พลังจากทุกคน เพื่อเราเพื่อโลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายเริงชัย คงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "Siam Discovery presents Earth Discovery" พลังจากทุกคน เพื่อเราเพื่อโลก พร้อมด้วย ศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายนําพล โพธิวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน (อกย.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ,นางชฎารัตน์ ไชยเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ เจ้าของแบรนด์ SIRITHAI ร่วมงาน

      ศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดนิทรรศการ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดนิทรรศการ “ปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม - Forest for sustainability” นอกจากนั้น ยังมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเคหะแห่งชาติ โดยมี สยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นเจ้าภาพ สำหรับนิทรรศการ “บ้านรักษ์โลก” จะแบ่งออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย


1. โซนนิทรรศการ “ขยะครัวเรือน” สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ในทุกๆ วันที่เราทิ้งขยะก็จะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ


2. โซนนิทรรศการ “ผลกระทบจากโลกร้อน” Global Warming และ Climate Change จากปัญหาขยะล้นเมือง การกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี หรือ
การทิ้งขยะลงทะเล ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโลก และสะท้อนกลับมาที่ตัวเราในรูปแบบไมโครพลาสติก Micro plastic แฝงอยู่ในอาหาร ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรง รวมทั้งผลจากการบริโภค การใช้พลังงานที่ไม่เหมาะสม


3. โซนนิทรรศการ “REDUCE REUSED RECYCLE” เรียนรู้ประเภทของขยะและวิธีการแยกขยะ เพื่อลดจำนวนการใช้ ใช้ซ้ำได้บ่อยๆ และการนำกลับมาใช้ใหม่ กระตุ้นเตือนให้ลงมือปฏิบัติ “ทราบแล้วเปลี่ยน” ลงมือทำได้ทันที


4. โซนนิทรรศการ “รวมพลังนวัตกรรมเปลี่ยนขยะกู้โลก” ขยะที่ล้นเมือง เมื่อคัดแยกแล้ว สามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Zero Waste ได้ รวมถึงนวัตกรรมแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนในอนาคต


5. โซนนิทรรศการ “ประหยัดพลังงาน” เรียนเรื่องพลังงาน น้ำ ไฟฟ้า และพลังงานสะอาด ถือเป็นพลังงาน ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนแห่งโลกอนาคต


6. โซนนิทรรศการ “รักษ์โลกไปด้วยกัน” ความร่วมมือจากทุกประเทศทั่วโลก ที่เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ และลดใช้พลาสติก ร่วมถึงการออกมาตรการต่างๆ ที่เราทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโลกไปด้วยกัน
นอกจากการจัดนิทรรศการแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ การจำหน่ายสินค้าที่เป็นแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ยึดถือความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 300 แบรนด์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หรือ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่


      “กระทรวงพลังงานมีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาประเทศไทยให้มีความมั่นคงและความสมดุลด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าเราทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้พลังงานและวัตถุดิบต่างๆ อย่างเหมาะสม นั่นคือ การใช้หรือบริโภคอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงคนรุ่นหลังและสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่ร่วมอาศัยกับเราบนโลกใบนี้ ที่มีอยู่ใบเดียว : Only one earth ซึ่งเป็น Theme ของวันสิ่งแวดล้อมโลกในปี 2565 นี้ นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีหลากหลายแนวทางและตัวอย่างที่น่าสนใจ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจ สังคม และการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการ บ้านรักษ์โลก รวมทั้งการรับฟังการเสวนาที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 26 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม” ศ.ดร. พิสุทธิ์ กล่าว