กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ผู้บริหารระดับสูง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6587
supattanapong@energy.go.th

นายทศพล เพ็งส้ม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
(ปฏิบัติงานกระทรวงพลังงาน)
โทรศัพท์: 0-2140-6055
thosaphol@energy.go.th

นายกวิน ทังสุพานิช

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6598
kawinth@energy.go.th

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6592
nuttavudh@energy.go.th

นายกุลิศ สมบัติศิริ

ปลัดกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6101
kulit@energy.go.th

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์

รองปลัดกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6130
premrutaivi@energy.go.th

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว

รองปลัดกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6148
somboonno@energy.go.th

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์: 0-2794-3002
sarawut@dmf.go.th

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2794-4304
nantika@doeb.go.th

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัพท์: 0-2223-0021 ต่อ 9
prasert_s@dede.go.th

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2612-1555
wattanapong@eppo.go.th

นายทวารัฐ สูตะบุตร

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
พลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6145
twarath@energy.go.th

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6162
praphon@energy.go.th

นายหร่อหยา จันทรัตนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6157
roya@energy.go.th

นายเพทาย หมุดธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6169
petai@energy.go.th

นายภูมี ศรีสุวรรณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6167
phumee@energy.go.th

นางสาวชนานัญ บัวเขียว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6152
chanananbu@energy.go.th

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
โทรศัพท์: 0-2794-6053
wisak@offo.or.th

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2436-3000
boonyanit.w@egat.co.th

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2537-2000