กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ผู้บริหารระดับสูง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6598

นายทศพล เพ็งส้ม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
(ปฏิบัติงานกระทรวงพลังงาน)
โทรศัพท์: 0-2140-6055

นายกวิน ทังสุพานิช

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6598

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6592

นายกุลิศ สมบัติศิริ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6598

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์

รองปลัดกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6130

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว

รองปลัดกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6148

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์: 0-2794-3002

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6598

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัพท์: 0-2223-0021 ต่อ 9

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2612-1555

นายทวารัฐ สูตะบุตร

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
พลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6145

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6162

นายหร่อหยา จันทรัตนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6157

นายเพทาย หมุดธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6169

นายภูมี ศรีสุวรรณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6167

นางสาวชนานัญ บัวเขียว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์: 0-2140-6152

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
โทรศัพท์: 0-2794-6053

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)