ตามที่ สป.พน. ได้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระดับสำนัก/กอง) ของ สสช. องค์ประกอบที่ ๑ : การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ ๒๐ ข้อ ๑.๑ ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำงานตามหน้าที่รับผิดชอบหลัก งานตามกฏหมายกฏ หรือภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI/Area KPI) ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างการมีสว่นร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล

          ในการนี้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชุมชน (สพพ.) สสช.สป.พน. ได้ดำเนินการสรุปบทเรียนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกลและแนวทางการขยายผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปพน. ได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลดังกล่าวแล้ว จึงขอเผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขายผลทางเว็บไซต์สำนัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://ops.energy.go.th/web-upload/199x2471eaffefcee693fbb074725b1b9d8d/tinymce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%20KPI-1.1.2--%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%99.%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf

Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://ops.energy.go.th/web-upload/199x2471eaffefcee693fbb074725b1b9d8d/tinymce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-KPI-1.1.2-%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%99.%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf

Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://ops.energy.go.th/web-upload/199x2471eaffefcee693fbb074725b1b9d8d/tinymce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-KPI-1.1.2-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20(1).ppt

Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://ops.energy.go.th/web-upload/199x2471eaffefcee693fbb074725b1b9d8d/tinymce/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-KPI-1.1.2-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg