วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.พน.) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารบี ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน และผ่านทางระบบ Video Conference ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง พลังงานจังหวัด และบุคลากรทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สป.พน. และการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมุ่งเน้นพัฒนาตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้นตามระเบียบวิธีการประเมิน  ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ในประเด็นตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ในประเด็นตัวชี้วัด การปรับปรุงการทำงาน และ แบบการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในประเด็นตัวชี้วัด  การเปิดเผยข้อมูล และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้รับบริการภาครัฐต่อไป