กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานราชการที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีทัศนคติในการทำงานด้วยความจริงใจ ยึดถือความถูกต้อง ไม่หวังสิ่งตอบแทน มีหลักธรรมาภิบาล อันจะทำให้บุคคลภายนอกเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี และมีจิตบริการ

กระทรวงพลังงานจึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน