ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน