ลำดับ ปีที่เข้าร่วม จังหวัด ชื่อชุมชน สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทร ผลการดำเนินการ
1 2549 นครศรีธรรมราช อบต.ทุ่งสง รร.ชุมชนบ้านสี่แยก รร.ชุมชนบ้านสี่แยก กับอส.พน. - พลังงานและเศรษฐกิจพอเพียง
2 2549 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง - - การเผาถ่าน โรงเรียนวัดสันติวัน
3 2550 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง - - พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดควนนิมิตรศิลา
4 2550 อยุธยา อบต.ดอนหญ้านาง อบต.ดอนหญ้านาง นายบุญชู ศรีพุ่ม 08-6134-0453 อบต.ที่มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานโดยการสนับสนุนจาก กศน.อย.เพื่อนำไปขยายผลกับผู้เรียน
5 2551 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ ตำบลละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง - - พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านคลองลำปริง/โรงเรียนบ้านหนองยวน/โรงเรียนบ้านทุ่งส้มปอย (แก๊สชีวภาพ/จักรยานสูบน้ำ/สาธิตไบโอดีเซลเขย่ามือ)
6 2551 ตรัง เทศบาลตำบลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง - - การจัดการขยะในโรงเรียน
7 2551 ตราด อบต.แหลมกลัด รร.วัดคลองประทุน นายอศิศร จันทวรรณ 0-3958-4233 อส.พน. นำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนไปเผยแพร่ความรู้
8 2551 ยะลา อบต.คีรีเขต อบต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา อบต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 0-7320-6038 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
9 2552 กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร สพจ.กพ. 0-5570-5136 มีหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องการสร้างอาชีพด้านพลังงาน เช่น การผลิตเตาย่างไร้ควัน, การเผาถ่านจากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งและแบบนอน
10 2552 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลิพัง ตำบลลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง - - พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านเขาติง
11 2552 ตรัง เทศบาลตำบลห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง - - 1. การจัดการขยะครบวงจรในโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
2. การผลิตไบโอดีเซล รร.เทศบาลห้วยยอด
12 2552 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ตำบลกันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง - - พลังงานและสิ่งแวดล้อม รร.บ้านแตะหรำ
13 2552 นราธิวาส ทต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง ตำบลกะลุวอเหนือ นายวรพงษ์ ขุนพรม 08-1767-2423 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานฯ
14 2552 นราธิวาส อบต.โละจูด อ.แว้ง ตำบลโละจูด นายซาการียา บิณยูซูฟ 08-6290-2999 ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานตำบลโละจุดฯ
15 2552 พังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โรงเรียนบ้านท่านุ่น นางสาวกัญญารัตน์ เดชทัพ 08-4307-1614 โรงเรียนต้นแบบประหยัดพลังงาน ชนะเลิศประกวดเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ระดับภาคใต้ (เป็นโรงเรียนต้นแบบการลด ใช้พลังงานและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง)
16 2552 ลำปาง โรงเรียนเวียงตาลวิทยาคม ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สนง.พนจ.ลำปาง,สนง.ภูมิภาค10 - นักเรียนและคุณครู จำนวน 279 คน
17 2553 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า ตำบลท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง - - พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านจิจิก/โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
18 2554 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล นาเมืองเพชร ตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง - - พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร/โรงเรียนบ้านห้วยไทร/โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง
19 2554 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง - - 1. พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดปากปรน
2. การเผาถ่านโรงเรียนวัดปากปรน
20 2554 นครศรีธรรมราช ทต.นาเหรง ร.ร.เคียงศิริ ร.ร.เคียงศิริ - อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์,เตาเผาถ่าน
21 2554 นครศรีธรรมราช อบต.กลาย ร.ร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ ร.ร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ - จักรยานสูบน้ำสำหรับแปลงเกษตร
22 2554 ลพบุรี อบต.ท่ามะนาว โรงเรียนบ้านสันตะลุง ผอ.ศรีประภา ระดมยศ 08-9846-1059 จัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
23 2554 ลำปาง โรงเรียนบ้านสบฟ้า, บ้านฮ่องลี่,
บ้านม่วงงาม
อบต. แจ้ห่ม สนง.พนจ.ลำปาง - นักเรียนและคุณครูจำนวน 3 รร. จำนวน 73 คน
24 2555 ชุมพร - อบต.ถ้ำสิงห์
อบต.สลุย
-
นายอนิรุท พลราม
- -
25 2555 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ ตำบลนาพละ อ.เมือง จ.ตรัง - - พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุงและโรงเรียนบ้านหนองเรี้ย
26 2555 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง - - พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านมดตะนอย
27 2555 ตราด อบต.ห้วยแร้ง รร.เขาน้อยวิทยาคม นายฤาชาเนตร นารถถนอม 0-3952-1424 ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
28 2555 ภูเก็ต ทต.รัษฎา 9/9 หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง นายจำรัส ภูมิภูถาวร 0-7624-0486 แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่มหาวิทยลัยราชภัฎภูเก็ต ด้านท่องเที่ยวเชิงเกษคร แนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
29 2555 ลำปาง โรงเรียนบ้านอ้อน,บ้านแม่กวัก,บ้านห้วยหก ต.บ้านอ้อน อ.งาว สนง.พนจ.ลำปาง - นักเรียนและคุณครู 3 รร. จำนวน 117 คน
30 2555 ลำปาง โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สนง.พนจ.ลำปาง - นักเรียนและคุณครู จำนวน 148 คน
31 2555 สตูล ทต.ควนโดน ม.4 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล นายริชิดี ปังหลีเส็น 08-7287-7318 บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริ
32 2556 ชุมพร โรงเรียนบ้านควนม่วง ชุมพร - - - โครงการธนาคารขยะ
33 2556 ชุมพร ร.ร.วัดราษฎร์อรุณวารี ชุมพร อบต.นาพญา นายบุญจินต์ อรรณกูล - ครูและนักเรียนมีความรู้เรื่องพลังงานและมีเนื้อหาเรื่องพลังงานเกิดขึ้นในสถานศึกษา
34 2556 ชุมพร ร.ร.เขาชันโต๊ะ ชุมพร อบต.วิสัยเหนือ นายไพศาล เพชรสน - ครูและนักเรียนมีความรู้เรื่องพลังงานและมีเนื้อหาเรื่องพลังงานเกิดขึ้นในสถานศึกษา
35 2556 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ตำบลควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง - - การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนในโรงเรียนวัดควนเมา
36 2556 นครศรีธรรมราช อบต.เทพราช รร.เทพราชประชาสรรค์ รร.เทพราชประชาสรรค์ - พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
37 2556 นราธิวาส อบต.จอเบาะ อ.ยี่งอ ตำบลจอเบาะ นายอับดุลลาเตะ จาแจ 08-6289-0882 จุดสาธิตบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
38 2556 บุรีรัมย์ รร.ในพื้นที่ ทต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ รร.ในพื้นที่ ทต.โนนเจริญ - 0-4419-7227 ยังดำเนินการอยู่
39 2556 บุรีรัมย์ รร.ในพื้นที่ อบต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ รร.ในพื้นที่ อบต.สนวน นายมนตรี กุมรัมย์ 08-4285-0898 ยังดำเนินการอยู่
40 2556 พังงา ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา โรงเรียนบ้านกะปง นายเทอดศักดิ์ วิทูลย์พิศาลศิลป์ 08-9086-0252 อาจารย์และนักเรียน ได้รับความรู้เรื่องพลังงานมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ในครัวเรือนเพื่อลดใช้พลังงาน (ส่งเสริมอาชีพการเผาถ่านและการทำชาใบหมุย)
41 2556 พิษณุโลก อบต.ดงประคำ โรงเรียนบ้านเข้าน้อย ผอ. อำนาจ - เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
42 2556 แม่ฮ่องสอน เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ - ครูและนักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงาน และการประหยัดพลังงาน
43 2556 แม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง - ครูและนักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงาน และการประหยัดพลังงาน
44 2556 ลำปาง โรงเรียนเมืองปานวิทยา ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สนง.พนจ.ลำปาง - นักเรียนและคุณครู จำนวน 142 คน
45 2556 ลำปาง โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ต.ท่าผา อ.เกาะคา สนง.พนจ.ลำปาง - นักเรียนและคุณครู จำนวน 73 คน
46 2556 สตูล อบต.นิคมพัฒนา 116 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายประพันธ์ สุวรรณชนะ 08-5080-6814 หารส่วนตำบล เน้นการจัดกิจกรรมใน ร.ร.
47 2556 อุดรธานี อบต.คำเลาะ อ.ไชยวาน
อบต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์
- สพจ.อด
อบต.ที่เข้าร่วมโครงการ
- -
48 2557 กำแพงเพชร โรงเรียนคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร สพจ.กพ. 0-5570-5136 มีกิจกรรมสาธิตการผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน และการติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพ แบบถุง PVC
49 2557 ชุมพร ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพร อบต.หงษ์เจริญ นางสุรีรัตน์ จามิกกร - ครูและนักเรียนมีความรู้เรื่องพลังงานและมีเนื้อหาเรื่องพลังงานเกิดขึ้นในสถานศึกษา
50 2557 นครศรีธรรมราช อบต.แม่เจ้าอยู่หัว รร.วัดคงคาล้อม รร.วัดคงคาล้อม - จักรยานสูบน้ำสำหรับแปลงเกษตร
51 2557 น่าน เทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร)
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)
- - เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านพลังงานกับการศึกษา
52 2557 บุรีรัมย์ รร.ในพื้นที่ ทม.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รร.ในพื้นที่ ทม.ชุมเห็ด นางกฤติกา ไชยอุดม 08-5097-4600 ยังดำเนินการอยู่
53 2557 ปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านหนองเต่า โรงเรียนบ้านหนองเต่า นายวิทยา ทองโสม 08-9944-2966 ได้จัดนิทรรศการ พลังคิด สะกิดโลก
54 2557 พัทลุง โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ผอ.พงษ์ศักดิ์ ชูเพชร 08-4397-9789 อาจารย์และนักเรียน ได้รับความรู้เรื่อง พลังงานมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลอื่นได้
55 2557 เพชรบุรี โรงเรียนพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โรงเรียนพระพุทธบาทเขาลูกช้าง น.ส.สุทัตตา กรีธาธร 08-6883-4830 -
56 2557 แม่ฮ่องสอน เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่ยวม - ครูและนักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงาน และการประหยัดพลังงาน
57 2557 ลำปาง โรงเรียนเถินวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน สนง.พนจ.ลำปาง - นักเรียนและคุณครู จำนวน 353 คน
58 2557 ลำปาง โรงเรียนบ้านปงหลวง, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม สนง.พนจ.ลำปาง - นักเรียนและคุณครู จำนวน 131 คน
59 2557 สุโขทัย โรงเรียนโซกเปือย ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โรงเรียนโซกเปือย ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โรงเรียนโซกเปือย 0-5591-0097 โรงเรียนนำร่องด้านพลังงาน
60 2557 สุโขทัย โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โรงเรียนบ้านธาร น้ำทิพย์ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 09-7921-0065 โรงเรียนนำร่องด้านพลังงาน
61 2557 สุราษฎร์ธานี อบต.ท่าเคย - - - บูรณาการความรู้ด้านพลังงานสู่สถานศึกษา
62 2557 อยุธยา อบต.สิงหนาท อบต.สิงหนาท น.ส.พชรวรรณ พันธุ์แตง 08-7715-0154 อบต.ที่มีแผนและการดำเนินงานด้านพลังงานในโรงเรียน โดยงบประมาณ จาก อบต.
63 2558 มหาสารคาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อ.นาเชือก รร.นาเชือกพิทยาสรรค์ อ.ฤทธิชัย เสนาพรหม 08-7960-8392 ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เตาชีวมวลรุ่น ECO-4E
64 2558 ลำปาง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สนง.พนจ.ลำปาง - นักเรียนและคุณครู จำนวน 154 คน
65 2558 หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย 08-1717-0788 ร่วมส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานในชุมชนต่อไป
66 2550-2558 มุกดาหาร รร.ชุมชนเมืองหนองสูง ทุก อปท.ที่เข้าร่วม ผู้ประสานทุก อปท. - ช่วยกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียนและประชาชนผู้ที่สนใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
67 2557-2558 นครปฐม ชุมชนตำบลสัมปทวน (โรงเรียนวัดกกตาล) ตำบลสัมปทวน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม 0-3496-0552 ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้งานโซล่าเซลล์(solar kit)
68 2557-2559 นครปฐม ชุมชนตำบลบางระกำ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4) ตำบลบางระกำ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม 0-3496-0553 ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้งานโซล่าเซลล์(solar kit)
69 2557-2560 นครปฐม ชุมชนตำบลหนองปากโลง (โรงเรียนบ้านหนองปากโลง) ตำบลหนองปากโลง สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม 0-3496-0554 ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้งานโซล่าเซลล์(solar kit)
70 นอกแผน ยะลา รร. เทศบาล 4
รร. เทศบาล 5
ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
นายปรีชา มะกาเจ
นายสุรวิทย์ ด้วงอินทร์
08-4670-6092
08-4670-6092
หลักสูตรมือสีขาวสร้างโลกสีเขียวโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)
71 - นครพนม รร.เรณูวิทยานุกูล อ.เรณูนคร รร.เรณูวิทยานุกูล อ.เรณูนคร รร.เรณูวิทยานุกูล อ.เรณูนคร 0-4257-9295 เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
72 - นครศรีธรรมราช - รร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว
รร.วัดบ่อล้อ
รร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว
รร.วัดบ่อล้อ
- จักรยานสูบน้ำสำหรับแปลงเกษตร
73 - นครศรีธรรมราช - รร.บ้านบางด้วน รร.บ้านบางด้วน - อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
74 - ลำปาง โรงเรียนบ้านแม่ผึ่ง โรงเรียนบ้านแม่เรียง
โรงเรียนบ้านแม่เรียงพัฒนา,โรงเรียนเสริมขวาวิทยา
- สนง.พนจ.ลำปาง - -
75 - สิงห์บุรี - - - - 1. กิจกรรมนิทรรศการด้านพลังงานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ตำบลบ้านแป้ง
2. กิจกรรมนิทรรศการด้านพลังงานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ตำบลโพทะเล
3. กิจกรรมอบรมครูด้านพลังงานเพื่อการศึกษา
76 - สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย 42 หมู่ที่1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ปานทอง 09-1256-9737 1. ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องการลดต้นทุนการผลิต เรื่องการใช้พลังงานทดแทน ให้กับเกษตรกร บุคคลทั่วไป และนักเรียน
2. โครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เรียนรู้ด้านการใช้พลังงานทางเลือกพลังงานทดแทน