ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงพลังงาน

(Chief Information Officer : CIO)

 

 

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
(Deputy Permanent Secretary of Energy)

นโยบายจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงพลังงาน

 1. การบูรณาการระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในกระทรวงพลังงานร่วมกัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงาน
  และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารภายในกระทรวงพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ควรมีการทบทวนการของบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลดความซ้ำซ้อน
  และเกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้ทำการพัฒนาไว้แล้ว เพื่อให้ทราบปัญหาหรือข้อบกพร่องของระบบ
  และนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงาน

(จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงาน ฉบับปรับปรุงปี 2556 - 2560)

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบูรณาการข้อมูลพลังงานรอบด้าน และยกระดับขีดความสามารถในการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด"

ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริม สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. เพิ่มศักยภาพ ทักษะ แนวคิดในการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระตุ้นให้เกิดการสะสมองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 3. พัฒนา ปรับปรุง บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง ภายในและภายนอก
 4. พัฒนา ปรับปรุง บูรณาการระบบสารสนเทศด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพลังงาน