กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ
วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยงานสมรรถนะสูง
ที่บูรณาการการขับเคลื่อนนโยบาย
และบริหารจัดการด้านพลังงานในทุกระดับ
เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
ด้านพลังงานของประเทศ
พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  • ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพลังงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  • กำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพลังงาน
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารจัดการทรัพยากร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย
    มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร เสริมสร้างธรรมาภิบาล และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในองค์กร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน.pdf

ขนาดไฟล์ 0.80 ดาวน์โหลด 0 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

vision-mission-moen.pdf

ขนาดไฟล์ 0.27 ดาวน์โหลด 0 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย