กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ
วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
เป็นหน่วยงานสนับสนุน
ในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีสมรรถนะสูง
ตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อความ มั่นคงยั่งยืน ด้านพลังงานของประเทศ
พันธกิจกระทรวงพลังงาน
เสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานเพื่อรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
พัฒนางานในระดับพื้นที่
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์.pdf

ขนาดไฟล์ 0.12 ดาวน์โหลด 0 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย