กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6101

[email protected]

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6131

[email protected]

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6148

[email protected]

นายเพทาย หมุดธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6169

[email protected]

นายโกมล บัวเกตุ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6152

[email protected]

รอแต่งตั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:--

นายเรืองเดช ปั่นด้วง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6162

[email protected]

รอการแต่งตั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:

นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6167

[email protected]

นางสาวพัชรี จงรักษ์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6118

[email protected]

นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง

โทรศัพท์:0-2140-6515

[email protected]

นายวรนล จันทร์ศิริ

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

โทรศัพท์:0-2140-6430

[email protected]

นายฉัตรชัย คุณโลหิต

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์:0-2140-6345

[email protected]

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

โทรศัพท์:0-2140-6070

[email protected]

นายพีระพงษ์ บุญแสง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค

โทรศัพท์:0-2140-6320

[email protected]

นางอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์:0-2140-6400

[email protected]

นางนัยน์นิล เรืองพนิช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์:0-2140-6387

[email protected]

นางสาวปัญชุธร หุดากร

รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์:0-2140-6376

[email protected]

นางเสาวนีย์ ศักดิ์สมกุลอุทัย

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทรศัพท์:0-2140-6263

[email protected]