กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ
นายกุลิศ สมบัติศิริ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6101

kulit@energy.go.th

รอแต่งตั้ง

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:--

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6148

somboonno@energy.go.th

รอแต่งตั้ง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:--

รอแต่งตั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:--

นายเพทาย หมุดธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6169

petai@energy.go.th

รอแต่งตั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:--

รอแต่งตั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:--

นายโกมล บัวเกตุ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6162

komolbu@energy.go.th

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6105

sompop@energy.go.th

นางพรรณทิพา แอดำ

รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง

โทรศัพท์:0-2140-6515

pantipa@energy.go.th

นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

โทรศัพท์:0-2140-6430

poonpat@energy.go.th

นายฉัตรชัย คุณโลหิต

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์:0-2140-6345

chatchai@energy.go.th

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

โทรศัพท์:0-2140-6070

sivaret_t@energy.go.th

นายพีระพงษ์ บุญแสง

ผู้อำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน

โทรศัพท์:0-2140-6320

pheeraphongbo@energy.go.th

นางอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์:0-2140-6400

orn-anutt@energy.go.th

นางนัยน์นิล เรืองพนิช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์:0-2140-6387

nainin@energy.go.th

นางสาวปัญชุธร หุดากร

รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์:0-2140-6376

punchuthorn@energy.go.th

นางเสาวนีย์ ศักดิ์สมกุลอุทัย

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทรศัพท์:0-2140-6263

saowanee@energy.go.th