กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6101

prasert@energy.go.th

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6131

veerapatki@energy.go.th

นายเพทาย หมุดธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6148

petai@energy.go.th

นายเพทาย หมุดธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6169

petai@energy.go.th

นายโกมล บัวเกตุ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6152

komolbu@energy.go.th

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6147

sompop@energy.go.th

นายเรืองเดช ปั่นด้วง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6162

ruangdetpa@energy.go.th

นายวรากร พรหโมบล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6157

warakornbr@energy.go.th

นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6167

anirutth@energy.go.th

นางสาวพัชรี จงรักษ์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6118

patchareejo@energy.go.th

นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง

โทรศัพท์:0-2140-6515

jomkwan@energy.go.th

นายวรนล จันทร์ศิริ

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

โทรศัพท์:0-2140-6430

woranon@energy.go.th

นายฉัตรชัย คุณโลหิต

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์:0-2140-6345

chatchai@energy.go.th

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

โทรศัพท์:0-2140-6070

sivaret_t@energy.go.th

นายพีระพงษ์ บุญแสง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค

โทรศัพท์:0-2140-6320

pheeraphongbo@energy.go.th

นางอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์:0-2140-6400

orn-anutt@energy.go.th

นางนัยน์นิล เรืองพนิช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์:0-2140-6387

nainin@energy.go.th

นางสาวปัญชุธร หุดากร

รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์:0-2140-6376

punchuthorn@energy.go.th

นางเสาวนีย์ ศักดิ์สมกุลอุทัย

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทรศัพท์:0-2140-6263

saowanee@energy.go.th