กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ
ภารกิจหลัก
 1. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการ ด้วยการชี้นำและบริหารการจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน
 2. ส่งเสริม กำกับดูแล และผลักดันการพัฒนากิจการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ทั้งระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. สร้างความเข้าใจและประสานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงาน
 4. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
 5. ประสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสมรรถนะ ด้านพลังงานของประเทศ
 6. สนับสนุนและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและได้มาตรฐานระดับสากล
 7. บริหารจัดการกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกระทรวงพลังงาน ให้สามารถรองรับ ภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
 8. เป็นศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกระทรวงพลังงาน ให้เป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อำนาจหน้าที่
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง และแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
 3. จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของกระทรวงในต่างประเทศ
 4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและ สมประโยชน์
 5. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
 8. กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานภารกิจด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ
 9. ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 10. ศึกษา ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
 11. ประสาน บูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภูมิภาค
 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง-อำนาจหน้าที่.pdf

ขนาดไฟล์ 0.12 ดาวน์โหลด 0 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย