ข้อ ข้อมูล คำอธิบาย หน่วยรับผิดชอบ URL
O1 โครงสร้าง • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
กก. - หน้าเว็บโครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
• แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
กยผ. - ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน กก. อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
กยผ.

1. หน้าหลักแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน

2. แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ สป.พน. (PDF)

O5 ข้อมูลการติดต่อ • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
ศทส. - หน้าหลักข้อมูลการติดต่อ (และปรากฏบริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กก.

1. กฎหมาย สป.พน.

2. กฎหมายกระทรวงพลังงาน

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

กยผ. / ศทส. / กพภ.

- ข่าวผู้บริหาร

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวกิจกรรม

- ข่าวเด่นประเด็นดัง

- ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม

O8 Q & A • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot

กยผ. / ศทส.

- Webboard

- Chatbot ไปที่ไอคอน 

O9 Social Network

• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram

กยผ.

- เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(ช่องทาง SNS อยู่บริเวณด้านล่างเว็บไซต์หน่วยงาน)

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล • แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ศทส.

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ

• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
กยผ.

1. หน้าหลักแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน (ปรากฏแผน 66)

2. หน้าหลักแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปรากฏแผน 66)

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566
กยผ.

1. หน้าหลักรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
กยผ.

1. หน้าหลักรายงานประจำปี

2. หน้าหลักรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

• จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
กพร.

1. หน้าหลัก คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

• แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

กพร. / กยผ. (ศบร.)

1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำหรับการติดต่อศูนย์บริการร่วมฯ)

2. คู่มือประชาชน

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
กยผ. (ศบร.)

1. หน้าหลักข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

2. สถิติการให้บริการ 2565 (PDF)

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
กยผ. / กพภ. / ศทส.

1. การสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ของหน่วยงาน

O18  E–Service • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ศทส.

1. หน้าหลัก e-Service
2. e-Service  (จดหมายข่าว e-Newsletter สป.พน.) 

3. e-Service (สั่งซื้อแปลงสัมปทานปิโตรเลียม ชธ.)

4. e-Service (ระบบขอความเห็นชอบการนำเข้า ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ธพ.)

5. e-Service (ระบบให้บริการอนุมัติ อนุญาต และขอความเห็นชอบเพื่อค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ธพ.)

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
กก.

1. หน้าหลักแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
กก.

1. หน้าหลักประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

• แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

กก.

1. หน้าหลักสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

• แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

กก.

1. หน้าหลักรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
• เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
กก.

1. หน้าหลักนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
กก.

1. หน้าหลักการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
• หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

• เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

กก.

1. หน้าหลักหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

• แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

กก.

1. หน้าหลัก รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ
ศปท. / กตร.

1. หน้าหลัก แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. หน้าหลัก ระบบร้องเรียน e-petition

3. คู่มือร้องเรียน (PDF)

4. ประกาศนโยบายรับข้อร้องเรียน (PDF)

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ศปท. / ศทส. / กตร.

1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. ระบบร้องเรียน e-petition (สามารถร้องเรียนหัวข้อเรื่องทุจริตได้)

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

ศปท. / กตร.

1. หน้าหลัก ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

• แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
• มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

กพภ. / กตร. / กยผ. / กกต.

1. หน้าหลัก ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม

2. หน้าหลัก การมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกภายใต้การประชุมระหว่างประเทศ

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ • เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
• มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
• เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
ศปท.

1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2566

2. ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2566 (PDF)

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
• เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ศปท.

1. กิจกรรม Town hall “พลังงาน โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต Zero Corruption”

2. การประชุมการดำเนินการ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. กิจกรรม Town hall “การไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม”

4. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และรณรงค์สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy • แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
• เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
ศปท.

1. หน้าหลักข้อมูลเผยแพร่ ศปท. (รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy)

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

ศปท. / สพจ.นราธิวาส

1. หน้าหลัก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ศปท. / สพจ.นราธิวาส

1. หน้าหลัก การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ
(3) ช่วงเวลาดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
ศปท.

1. หน้าหลัก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

2. แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สป.พน. พ.ศ. 2566 (PDF)

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน • แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ศปท.

1. หน้าหลัก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (PDF)

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ศปท.

1. หน้าหลัก รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

2. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2565 (PDF)

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
• แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ
* กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง
ศปท.

1. หน้าหลัก ข้อมูลเผยแพร่ ศปท.

2. E-Book ศปท.

3. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตาม พรบ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ศปท. / กก.

1. หน้าหลักข้อมูลเผยแพร่

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม สป.พน. (PDF)

3. ตัวอย่างข้อควรทำและไม่ควรทำ Do and Dont ของ สปพน. (PDF)

4. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน (PDF)

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ • แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
• แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ศปท. / กก.

1. หน้าหลักข้อมูลเผยแพร่ ศปท. (ปรากฏในหัวข้อรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล)

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
ศปท.

1. หน้าหลัก มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (PDF)

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ศปท. / ศทส.

1. หน้าหลัก การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2. QR Code ปรากฏบนส่วนล่างของเว็บไซต์แล้ว