ข้อ ข้อมูล คำอธิบาย ระดับคะแนน หน่วยรับผิดชอบ URL
o1 โครงสร้าง • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กก.

- หน้าเว็บโครงสร้าง

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
o2 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) ผู้บริหารสูงสุด
     (2) รองผู้บริหารสูงสุด
• แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) ชื่อ-นามสกุล
     (2) ตำแหน่ง
     (3) รูปถ่าย
     (4) ช่องทางการติดต่อ
100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กยผ.

- ข้อมูลผู้บริหาร0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
o3 อำนาจหน้าที่

• แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กก.

อำนาจหน้าที่

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o4 ข้อมูลการติดต่อ • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) ที่อยู่หน่วยงาน
     (2) หมายเลขโทรศัพท์
     (3) E-mail
     (4) แผนที่ตั้ง
100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ศทส.

- หน้าหลักข้อมูลการติดต่อ (และปรากฏบริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์

• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

• แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กยผ. / ศทส. / กพภ.


 

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- สื่อประชาสัมพันธ์

- ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o6 Q & A

• แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board

• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึง E-mail

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กยผ. / ศทส.


 

- Chatbot ไปที่ไอคอน 


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

     (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

     (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567


 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กยผ.

1. หน้าหลักแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี


• แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) โครงการหรือกิจกรรม

     (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

     (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

     (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

• แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
     (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม


 

 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กยผ.


1. หน้าหลักแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน

2. หน้าหลักรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของ สป.พน. รอบ 6 เดือน)

3. หน้าหลักรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

 

 

50 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567 ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567 ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
     (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
     (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

     (4) ปัญหา/อุปสรรค
     (5) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566


 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กยผ.

1. หน้าหลักรายงานประจำปี

2. หน้าหลักรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) ชื่องาน
     (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

     (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 

 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเปิดเผยอย่างน้อย 3 งาน

กพร.


1. หน้าหลัก คู่มือการปฏิบัติงาน


 

 

50 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเปิดเผยอย่างน้อย 1 งาน

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

• แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ชื่องาน

     (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ

     (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

     (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service

     (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม
ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)

     (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 

 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเปิดเผยอย่างน้อย 3 งาน

กพร. / กยผ. (ศบร.)


1.คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน

2.แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

50 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเปิดเผยอย่างน้อย 1 งาน

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

     (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

• เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566


 

 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือมีความถี่ของข้อมูลมากกว่ารายเดือน เช่น รายวัน รายสัปดาห์

กยผ. (ศบร.)


1. หน้าหลักข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

**อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการใหม่


 

 

50 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำข้อมูลที่มีความถี่ของข้อมูลน้อยกว่ารายเดือน เช่น รายไตรมาสราย 6 เดือน รายปี

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o13  E–Service

• แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
• แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึงช่องทางการถาม - ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศทส.

1. หน้าหลัก e-Service
2. e-Service  (จดหมายข่าว e-Newsletter สป.พน.) 

3. ระบบบัญชีข้อมูลเปิดสาธารณะ สป.พน. (Data Catalog)

4. ระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (กตร.)

5. ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

     (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

     (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

     (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

     (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ


 

 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ที่กำหนด (แบบฟอร์ม ITA-o14 ตามภาคผนวก ก.)

กก.


1. หน้าหลักแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

50 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

• แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

* กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กก.

1. หน้าหลักแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2. หน้าหลักเกี่ยวกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน


 0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

     (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

     (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

     (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

     (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

     (6) ราคากลาง (บาท)

     (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

     (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

     (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

     (10) เลขที่โครงการ

     (11) วันที่ลงนามในสัญญา

     (12) วันสิ้นสุดสัญญา

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ที่กำหนด (แบบฟอร์ม ITA-o16 ตามภาคผนวก ก.)

กก.


1. หน้าหลักสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

50 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

• แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

     (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)

     (3) ปัญหา/อุปสรรค

     (4) ข้อเสนอแนะ

• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

     (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

     (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

     (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

     (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

     (6) ราคากลาง (บาท)

     (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

     (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

     (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

     (10) เลขที่โครงการ

     (11) วันที่ลงนามในสัญญา

     (12) วันสิ้นสุดสัญญา

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ที่กำหนด (แบบฟอร์ม ITA-o17 ตามภาคผนวก ก.)

กก.


1. หน้าหลักรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


 

 

50 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) โครงการหรือกิจกรรม

     (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

     (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

• เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กก.

1. หน้าหลักการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) โครงการหรือกิจกรรม

     (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

     (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

     (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     (7) ปัญหา/อุปสรรค

     (8) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566


 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กก.

1. หน้าหลักรายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศปท.

1. ข้อมูลเผยแพร่ ศปท - ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

• แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ

     (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน

     (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศปท. / กก.

1. หน้าหลัก ข้อมูลเผยแพร่ ศปท

(1) คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม สป.พน.

(2) แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts สป.พน.

(3) กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรม สป.พน.

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ

     (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ

     (5) ระยะเวลาดำเนินการ


 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศปท. / กตร.

1. หน้าหลัก แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
• เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน


 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศปท. / ศทส. / กตร.

1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. ระบบร้องเรียน e-petition (สามารถร้องเรียนหัวข้อเรื่องทุจริตได้)


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

     (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

     (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

• เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566


 

 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือมีความถี่ของข้อมูลมากกว่ารายเดือน เช่น รายวัน รายสัปดาห์

ศปท. / กตร.


1. หน้าหลัก ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


 

 

50 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำข้อมูลที่มีความถี่ของข้อมูลน้อยกว่ารายเดือน เช่น รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

• แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

     (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

     (3) ผลจากการมีส่วนร่วม

     (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

• เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567


 

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กพภ. / กตร. / กยผ. / กกต.


 

1. หน้าหลัก ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม

2. รายงานการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

3. หน้าหลัก การมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกภายใต้การประชุมระหว่างประเทศ


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ • เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
• มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567
100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ศปท.

1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2567


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
• เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
• เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ศปท.

1. กิจกรรม Town hall ในหัวข้อ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2567


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy • แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ITA-o28 ตามภาคผนวก ก. ศปท.

1. หน้าหลักข้อมูลเผยแพร่ ศปท. (รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2566)


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

• แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
• เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ITA-o29 ตามภาคผนวก ก.

ศปท.


 

1. หน้าหลัก ข้อมูลเผยแพร่ ศปท. (รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 2566)


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

     (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

     (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

     (3) การจัดซื้อจัดจ้าง

     (4) การบริหารงานบุคคล

• ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

     (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศปท.

1. หน้าหลัก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

**อยู่ระหว่างดำเนินการ

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

     (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

     (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง


100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศปท.

1. หน้าหลัก การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

• แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) โครงการ/กิจกรรม

     (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*

     (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศปท.

1. หน้าหลัก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

• แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*

     (3) ปัญหา/อุปสรรค

     (4) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศปท.

1. หน้าหลัก รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

     (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

     (2) การให้บริการและระบบ E-Service

     (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

     (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

     (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

     (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

     (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

• แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

     (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

     (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

     (4) ระยะเวลา

• แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศปท.


1. หน้าหลัก มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

50 คะแนน: แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566 และวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติที่มีรายละเอียดครบถ้วน อย่างน้อย 4 ประเด็น รวมทั้ง แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม

     (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศปท.

1. หน้าหลัก การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 

0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด