ข้อ ข้อมูล คำอธิบาย หน่วยรับผิดชอบ URL
O1 โครงสร้าง • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
กก. - หน้าเว็บโครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
กก. - ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด กก. อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
กยผ.

1. หน้าหลักแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน

2. แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565 สป.พน. (PDF)

O5 ข้อมูลการติดต่อ • ที่อยู่หน่วยงาน
• หมายเลขโทรศัพท์
• E-mail
• แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ศทส. - หน้าหลักข้อมูลการติดต่อ (และปรากฏบริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน กก.

1. กฎหมาย สป.พน.

2. กฎหมายกระทรวงพลังงาน

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

กยผ. / ศทส.

- ข่าวผู้บริหาร

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวกิจกรรม

- ข่าวเด่นประเด็นดัง

- ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม

O8 Q & A • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

กยผ. / ศทส.

- Webboard

- Chatbot   ไปที่ไอคอน 

O9 Social Network

• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram

กยผ.

- เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(ช่องทาง SNS อยู่บริเวณด้านล่างเว็บไซต์หน่วยงาน)

O10 แผนดำเนินงานประจำปี • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
กยผ. / กตร.

1. หน้าหลักแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน

2. แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565 สป.พน. (PDF)

3. หน้าหลักกองตรวจราชการ

4. แผนการตรวจราชการ พ.ศ. 2565 (PDF)

O11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
กยผ. / กตร.

1. หน้าหลักรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานเป็นรายเดือน ไตรมาส และรอบ 6 เดือน)

2. หน้าหลักกองตรวจราชการ

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
กยผ. / กตร.

1. หน้าหลักรายงานประจำปี

2. รายงานประจำปี พ.ศ. 2564 (PDF)

3. หน้าหลักกองตรวจราชการ

4. รายงานผลการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2564 (PDF)

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
• จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
กพร.

1. หน้าหลักคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2. คูมือปฏิบัติงาน (PDF)

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ หรือการติดต่ออย่างไร
• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
กพร. / กยผ. (ศบร.)

1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (สำหรับการติดต่อศูนย์บริการร่วมฯ)

2. คู่มือประชาชน

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ศทส. / กยผ.

1. หน้าหลักข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

2. สถิติการให้บริการ 2565 (PDF)

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ศทส. / กยผ.

1. หน้าหลักรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

2. ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์ 2564 (PDF)

3. หน้าหลัก ผลการสำรวจความพึงพอใจ กศร. (สสช.)

4. ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กศร. (PDF)

O17 E-Service • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ศทส.

1. หน้าหลัก e-Service
2. e-Service  (จดหมายข่าวe-Newsletter สป.พน.) 

3. e-Service (สั่งซื้อแปลงสัมปทานปิโตรเลียม ชธ.)

4. e-Service (ระบบขอความเห็นชอบการนำเข้า ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ธพ.)

5. e-Service (ระบบให้บริการอนุมัติ อนุญาต และขอความเห็นชอบเพื่อค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ธพ.)

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
กยผ.

1. หน้าหลักแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (PDF)

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
กยผ. 1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (รายงานเป็นรายเดือน ไตรมาส และรอบ 6 เดือน)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
กยผ.

1. หน้าหลักรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รายงานแผนสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ) (PDF)

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
กก. 1. หน้าหลักแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
• แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
กก. 1. หน้าหลักประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
• แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
กก. 1. หน้าหลักสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
กก. 1. หน้าหลักรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
กก.

1. หน้าหลักนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ยุทธศาสตร์ สป.พน. 2562-2565 (PDF)

3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562-2565 (PDF)

O26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
กก.

1. หน้าหลักการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

2. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง) (PDF)

3. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 (PDF)

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566 อย่างน้อยประกอบด้วย
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
กก.

1. หน้าหลักหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. การสรรหา (PDF)

3. การคัดเลือก (PDF)

4. การพัฒนาบุคลากร (ประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง) (PDF)

5. การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน (PDF)

6. การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (PDF)

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
กก.

1. หน้าหลัก รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (PDF)

O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ
ศปท.

1. หน้าหลัก แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. คู่มือร้องเรียน (PDF)

3. ประกาศนโยบายรับข้อร้องเรียน (PDF)

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหาก จากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ศปท.

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
ศปท. / กตร.

1. หน้าหลัก ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (PDF)

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
กยผ. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
กกต. / กตร. / กศร. / ตสน.

1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

2. ข่าวสารกองตรวจราชการ

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

• แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

ศปท.

1. หน้าหลัก ข้อมูลเผยแพร่ ศปท.

2. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (PDF)

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ No Gift Policy

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศและแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
กก. / กยผ. / ศปท.

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศและแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

2. หน้าหลัก การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

3. ข่าวผู้บริหาร ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการจัดสัมมนาออนไลน์ ”การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต กระทรวงพลังงาน”

4. ข่าวผู้บริหาร ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 1/2565

5. ข่าวสารรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ทุกหน่วยงาน

1. หน้าหลัก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ (PDF)

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
หน่วยงานที่ได้ถูกพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง จาก O36

1. หน้าหลักการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (PDF)

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร • แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ศปท.

1. หน้าหลัก การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

2. ข่าวกิจกรรม แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ Double C-T ค่านิยมกระทรวงพลังงาน

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงาน

6. ข่าวผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน (ม.ค. 65)

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
ศปท.

1. หน้าหลัก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (แผนจริยธรรม) (PDF)

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ศปท.

1. หน้าหลัก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (PDF)

O41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ศปท.

1. หน้าหลัก รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

2. รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (PDF)

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
ศปท.

1. หน้าหลัก มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (PDF)

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ศปท.

1. หน้าหลัก การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (PDF)