องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

องค์ประกอบ

1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
2. รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองประธานกรรมการ
3. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการ
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรรมการ
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   กรรมการ
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหการณ์ กรรมการ
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการ
9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการ
11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
13. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
15. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
16. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา    กรรมการ
17. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
18. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
19. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่

1. เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี

2. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

3. ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

4. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย