เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2565
ผ่านทางระบบ Video Conference ร่วมกับคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

โดยการประชุมดังกล่าวได้หารือในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ตามระเบียบของสำนักงาน ก.พ. การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
และการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานด้านจริยธรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการฯ

2-02022565