วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงพลังงาน ( ศปท.พน. ) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ KM เรื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในตัวชี้วัด  การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต ของหน่วยงาน ผ่านระบบ Video Conference โดยมีรองปลัดกระทรวงพลังงาน  ( นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว ) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้   ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและภูมิภาค  ประมาณ 70 คนเข้าร่วม  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของการนำเสนอ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสะท้อนการทำงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมต่อไป