วันที่ 1 เมษายน 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานจัดกิจกรรม “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัด
ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดจัดโครงการ “รวมพลังจิตอาสาพลังงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อประชาชน” ขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
     กิจกรรมที่ 1 “สัปดาห์ตลาดนัดจิตอาสากระทรวงพลังงานลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อประชาชน” โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างบุคลากรกระทรวงพลังงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการช่วยเหลือชุมชนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีพลังงานที่กระทรวงพลังงานเข้าไปส่งเสริม
ทั้งแบบออนไซด์ และออนไลน์ ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมทั่วประเทศ กระทรวงพลังงานอาสาช่วยเหลือชุมชนโดยการช่วยจำหน่าย และช่วยซื้อสินค้า มีสำนักงานพลังงานจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน
มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 542 รายการ ยอดจำหน่ายสินค้าจำนวนรวม 8,682 ชิ้น ยอดรายได้รวม 483,972 บาท
     กิจกรรมที่ 2 ลดรายจ่าย คือ การลดรายจ่ายด้านพลังงาน ทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน กล่าวคือ ตามที่รัฐบาลมีมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ 20% นั้น กระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านพลังงานของประเทศ จะต้องเป็นหลักในการดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้น จริงจังทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งในวันนี้ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน จะรับมอบมาตรการประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงานจากปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อนำไปกำหนดใช้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป และกระทรวงพลังงานได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประหยัดและลดใช้พลังงาน โดยการมอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED จำนวน 200 หลอดและคู่มือการประหยัดพลังงานให้กับประชาชนบริเวณรอบกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนให้กับประชาชนอีกด้วย