วันนี้ (28 ก.ย. 2565) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูองค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมี นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงาน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมในพิธี และร่วมงานแถลงข่าว โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

        สำหรับรางวัลนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกระทรวงพลังงาน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินการโครงการ และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการต่อสาธารณะ สื่อมวลชน และผู้บริหาร ให้ทราบถึงเป้าประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระยะเร่งด่วน สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความสามารถในระดับสากล

        นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จากกิจกรรม Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 ของ สกมช. เนื่องจากมีผลการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และผ่านการประเมินจากการร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และสนับสนุนการกำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี


DSC_2176-editt

94805-edit