นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัยพิเศษ Special SOME 2024 and Its Associated Meetings ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ไทยได้แสดงบทบาทด้านพลังงานหมุนเวียน โดยไทยได้เชิญประเทศสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนงานด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของอาเซียน โดยมีศูนย์พลังงานอาเซียน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและ สวทช. ร่วมทำงานกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการบูรณาการเชื้อเพลิงชีวภาพ ให้รองรับเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในโอกาสนี้ ไทยในฐานะประธานความร่วมมือสาขาประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 โดยเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม

     ทั้งนี้ กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างข้อตกลงฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเก่าที่หมดอายุลงได้แก่ การเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) การเชื่อมโยงโครงข่าย ท่อก๊าซอาเซียน (Trans ASEAN Gas Pipeline: TAGP) และความตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน (ASEAN Petroleum Security Agreement: APSA) เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินความร่วมมือเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน