การประชุมคณะทำงานการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2567

 .

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายเพทาย หมุดธรรม) ประธานคณะทำงานการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป.พน. เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป.พน.” ครั้งที่ 1/2567 ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม ฯ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายโกมล บัวเกตุ) ผู้อำนวยการและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด สป.พน. ทั้งส่วนกลางและผู้แทนส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย พนจ.กระบี่ พนจ.มุกดาหาร พนจ.พิษณุโลก และ พนจ. ประจวบคีรีขันธ์

     การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและพิจารณาข้อมูลประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนงาน “การใช้รถยนต์ราชการ” ของ สป.พน. พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอน ประเด็น มาตรการและวิธีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สป.พน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ สป.พน. เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานต่อไป

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.