เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางเข้าร่วมงาน World Energy Congress  ครั้งที่ 26 ณ เมืองรอตเทอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงสภาพภูมิอากาศและนโยบายพลังงานของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ร่วมกับองค์การพลังงานโลก (World Energy Council: WEC) ภายใต้แนวคิดหลัก Redesigning Energy for People and Planet ที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต

     ในการประชุมโต๊ะกรมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable) ที่มีเฉพาะผู้นำจากประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนวคิด และแนวทางการพัฒนาร่วมกับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และภาคเอกชนจากทั่วโลก เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ตามผลลัพธ์การประชุม COP28 โดยการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การพัฒนาพลังงานสะอาด และการคำนึงถึง Energy Trilemma ได้แก่ 1. Energy Security 2. Energy Equality และ 3. Environmental Sustainability ซึ่งส่งผลให้ประเทศสมาชิก WEC ในแต่ละภูมิภาคมีแนวทางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่แตกต่างกันตามบริบทที่เหมาะสมกับสถานการณ์การพัฒนาของประเทศ

     ในโอกาสนี้ ยังได้พบหารือกับผู้บริหารของ WEC ได้แก่ Dr. Mike Howard, Chair of the World Energy Council และ Mr. Kim Yin Wong, Chair, Asia โดยได้หยิบยกประเด็นความก้าวหน้าในการมีส่วนร่วมของ WEC ในการสนับสนุนประเทศไทยที่เสนอให้มีการวางแผนงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและ WEC ที่อาจจะระบุกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่ WEC ให้ความสำคัญ รวมถึง WEC ยังได้เชิญชวนให้กระทรวงพลังงานส่งผู้แทนสมัครเข้าร่วม Future Energy Leader (FEL) ซึ่งจะได้ทำงานใกล้ชิดร่วมกับทีม WEC จากประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบทบาทของไทยในประชาคมโลก ในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกที่มีศักยภาพของ WEC อีกด้วย