วานนี้ (9 พฤษภาคม 2567) กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม
ที่ประชุมได้มีมติเร่งรัดดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567) รวม 10 โครงการ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายแผนและกิจกรรมฯ ของรัฐบาล อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โครงการเฉลิมพระเกียรติฯและวัดมหาธาตุวชิรมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวและสนับสนุนชุดนักเรียนเบอร์ 5 โครงการปลูกป่า และโครงการก่อสร้างพื้นที่ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก รวมทั้งยังเตรียมเสนอโครงการเพิ่มเติม ที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ ปตท. เช่น โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข 72 แห่งทั่วประเทศ โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร โครงการปลูกป่า 72,000 ไร่ และโครงการปลูกกาแฟด้วยระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567) เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เกียรติคุณ และคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติด้านพลังงาน
ทั้งนี้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานกำหนดให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดดำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 1 เดือน