กระทรวงพลังงาน “สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน” คู่ขนาน “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”และ “ช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤตโควิด-19”
กระทรวงพลังงาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไปพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานให้สมดุลและเป็นธรรม รวมทั้งการมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านพลังงานสะอาด มีความพร้อมในการขับเคลื่อนทั้งบทบาทภารกิจหลัก และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อคนไทยทุกคนต่อไป