รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2

ตอนนี้ใครๆก็มองหาความประหยัด
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ความประหยัดพลังงาน นั่นก็คือ
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง นั่นเองครับ

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง คือ ฉลากที่แสดงค่าประสิทธิภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์ โดยค่าประสิทธิภาพที่ปรากฏบนตัวฉลาก เป็นค่า ประสิทธิภาพที่ได้จากการทดสอบจริงตามมาตรฐานที่กำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบฉลากประสิทธิภาพสูงของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเหมือนกัน จะต่างกันบริเวณข้อความด้านล่าง ซึ่งจะระบุชนิด และแสดงค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

โดย พพ. ได้ส่งเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่ พพ. ได้จัดทำขึ้น โดยได้ดำเนินการแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันมีการมอบฉลากไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 44,046,788 ใบ เกิดผลประหยัดพลังงาน 870.891 ktoe คิดเป็นมูลค่า 33,146 ล้านบาท