จะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในฟาร์มปศุสัตว์ ที่จะช่วยทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานและความสะดวกสบายที่สำคัญยังสามารถสร้างผลผลิตพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

1. การเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ลักษณะการทำงานเหมือนมอเตอร์มาตรฐาน แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและใช้วัสดุในการผลิตที่ดีขึ้น ทำให้ลดการสูญเสียพลังงานได้ 25-30% ทั้งนี้จะมีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง มักนำไปใช้กับมอเตอร์พัดลมและปั๊มน้ำภายในฟาร์ม

2. การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ ด้วยการเลือกวัสดุในการผลิตให้ดีขึ้น เช่นการใช้มอเตอร์ประสิทธิ์ภาพสูง จะช่วยให้พัดลมระบายอากาศ การใช้พลังงานจึงลดลง ประหยัดได้ถึง 5-10% โดยการใช้พัดลมระบายอากาศรูปกรวย เป็นอีกตัวที่เพิ่มการระบายอากาศได้มากกว่าพัดลมทั่วไปในพลังงานที่เท่ากัน

3. การเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ด้วยการเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่ดีขึ้น เมื่อก่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบากศ์เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่รุ่นใหม่สามารถผลิตได้ประมาณ 2 กิโลวัตต์ชั่วโมง ทำให้ปริมาณก๊าซชีวภาพที่มีอยู่ผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น

4. การติดตั้งปั๊มความร้อนเพื่อทำความร้อน ระบบการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบเดียวกับเครื่องปรับอากาศ ทำงานด้วยการถ่ายเทความร้อน ไม่ใช่สร้างความร้อน สามารถมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ภายในฟาร์ม เช่น การใช้ปั๊มความร้อนมาอุ่นน้ำทำความสะอาดโรงรีดนมโคแทนฮีตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานนั่นเอง

5. การติดตั้งระบบจัดการข้อมูลโคอัตโนมัติ สามารถช่วยให้วิเคราะห์พฤติกรรมของโคนมได้ด้วยการติดอุปกรณ์ซึ่งแบบที่ 1 คือติดที่บริเวณขาของโค และแบบที่ 2 คือติดบริเวณคอของโค จากนั้นจะมีการส่งข้อมูลแต่ละตัวและแสดงข้อมูลแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน วัดผลจากการเคลื่อนไหม อัตราการเต้นของชีพจร รวมถึงการเคี้ยวของโคอีกด้วย