วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลการจัดทำสื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีจิตสำนึก ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงพลังงาน

(นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว) เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งมีสำนักงานพลังงานจังหวัดได้รับการคัดเลือกจำนวน 6 หน่วยงาน ดังนี้

a

รางวัลชนะเลิศ - สพจ.มหาสารคาม

a

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - สพจ.อ่างทอง

a

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - สพจ.ยโสธร

a

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สพจ.กาฬสินธุ์ สพจ.พิษณุโลก และ สพจ.ชัยภูมิ

a

a

a

ขอเชิญชวนบุคลากรของกระทรวงพลังงานทุกท่านร่วมกันรณรงค์ใช้พลังงานอย่างมีจิตสำนึก และประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ เพื่อสร้างการตระหนักถึงการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การเห็นคุณค่าและความสำคัญของพลังงาน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการด้านพลังงานในทุกระดับ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศต่อไป

a

ชาว สป. รวมใจ ร่วมใช้พลังงานอย่างมีจิตสำนึก กับแนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”