บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
มีบทความจำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. บทความเรื่อง เอกสารการตรวจสอบควบคุมอาคาร

๒. บทความเรื่อง ข้อมูลการรักษาพยาบาลของมารดา

๓. บทความเรื่อง ขอชื่อผู้แจ้งและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

๔. บทความเรื่อง ขอข้อมูลแบบแปลนบ้าน

๕. บทความเรื่อง หนังสือหารือการพิจารณาดอกเบี้ย

โดยสามารถดาวน์โหลดบทความดังกล่าวเพื่อดูรายละเอียดตามข้างล่างนี้