ข่าวรวบรวมจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบร่าง PDP2022 และกำหนดลักษณะคุณภาพน้ำมันดีเซลฉบับใหม่ รายละเอียดดูเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ