บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
มีบทความจำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. บทความเรื่อง บัญชีเงินฝากของลูกหนี้

๒. บทความเรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฏร

๓. บทความเรื่อง คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร

๔. บทความเรื่อง ร้องเรียนหมอ

๕. บทความเรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย

โดยสามารถดาวน์โหลดบทความดังกล่าวเพื่อดูรายละเอียดตามข้างล่างนี้