บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
มีบทความจำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. บทความเรื่อง ข้อมูลการรังวัดที่ดิน

๒. บทความเรื่อง อุธรณ์ซ้ำ

๓. บทความเรื่อง ขอแก้ไขรายการทะเบียนพื้นบ้าน 

๔. บทความเรื่อง ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ

๕. บทความเรื่อง ข้อมูลของสมาคม

โดยสามารถดาวน์โหลดบทความดังกล่าวเพื่อดูรายละเอียดตามข้างล่างนี้