บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
มีบทความจำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. บทความเรื่อง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน

๒. บทความเรื่อง ประเมินผลงานทางวิชาการ

๓. บทความเรื่อง ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ 

๔. บทความเรื่อง ลูกหนี้อยู่ที่ไหน

๕. บทความเรื่อง โควิด ๑๙ เป็นเหตุ

โดยสามารถดาวน์โหลดบทความดังกล่าวเพื่อดูรายละเอียดตามข้างล่างนี้