กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ

ข่าวพลังงาน

ข่าวผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวเด่นประเด็นดัง ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวผู้บริหาร
รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเรื่องการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
08 มีนาคม 2023
9

> นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเรื่องการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ สพจ. ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน “การประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน”
23 กุมภาพันธ์ 2023
11

> การประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานทางจริยธรรมประการ ที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
20 กุมภาพันธ์ 2023
16

> มาตรฐานทางจริยธรรมประการ ที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2565
21 ตุลาคม 2022
5

> กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีกำหนดการทอดผ้าป่าในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ วัดนางนองวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์โฉมใหม่!! อยู่ไหนก็แจ้งได้
15 กันยายน 2022
14

> ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์โฉมใหม่!! อยู่ไหนก็แจ้งได้

”มีดีต้องแชร์” เครื่องมือแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
19 กรกฎาคม 2022
11

> ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ”มีดีต้องแชร์” โดยรวบรวมเครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาล ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ผ่านช่องทาง https://nacaoc.pacc.go.th/covid19/index_shared.php

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
กิจกรรม
กระทรวงพลังงาน เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
08 สิงหาคม 2022
14

> กระทรวงพลังงาน เปิดนิทรรศการ “น้ำพระทัย และสายใยแห่งรัก” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
ข่าวเด่นประเด็นดัง
รัฐบาลพยายามดูแลราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันไทยเทียบเพื่อนบ้านอาเซียน ยังอยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางต่ำ และมีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน
04 มิถุนายน 2022
131

> รัฐบาลพยายามดูแลราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพ ราคาน้ำมันไทยเทียบเพื่อนบ้านอาเซียน ยังอยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางต่ำ และมีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน วอนประชาชนเข้าใจสถานการณ์

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
การประเมินผลการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกลบ้านเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล
22 กุมภาพันธ์ 2023
22

> ตามที่ สป.พน. ได้กำหนดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2565 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อไปสู่ราชการ 4.0 (Innovation Base) ข้อ 4.2 ความสำเร็จของการจัดทำแผนองค์กรสมรรถนะสูงระดับ สำนัก/กอง และดำเนินการตามแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน (PMQA) หมวด 3 ข้อ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันต่อโครงการของ กศร. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน (สพพ.) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ซึ่งปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจมายัง กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่ง สป.พน.ที่ 99/2564 ได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับสำนัก/กอง) ของ สสช. องค์ประกอบที่ 1 : การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ต่อเนื่องมาถึงปี 2565 โดยมีพื้นที่ดำเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนา ณ บ้านเกาะบูโหลนดอน ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดย กศร.

กศร. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรต้นแบบการจัดการพลังงานยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล ณ ไร่รื่นรมย์ 
14 กุมภาพันธ์ 2023
94

> ไร่รื่นรมย์ หมู่ที่ 10 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย จ.เชียงราย องค์กรที่ดำเนินกิจการให้บริการเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยว ออแกนิค (Rai Ruen Rom Organic Farm) และมีการผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสานใช้ในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ เนื่องจากไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง และมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานทางด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน และมุ่งสู่เป้าหมายธุรกิจที่เป็น Green & Sustainable

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 กุมภาพันธ์ 2023
50

> การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งบุคลากรภายในสังกัดกระทรวงพลังงานและประชาชนกลุ่มเยาวชนที่เกี่ยวข้องและเป็นการติดตามผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้การดําเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในการส่งเสริม ความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

กศร. ร่วมหารือ กรมป่าไม้ เพื่อศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลที่ยั่งยืน
02 กุมภาพันธ์ 2023
33

> กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะคณะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลที่ยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ (กบง.)

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
21 มีนาคม 2023
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ
17 มีนาคม 2023
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
07 มีนาคม 2023
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สัญญาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2565 สัญญาเลขที่ 17/66
08 มีนาคม 2023
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
21 มีนาคม 2023
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
21 มีนาคม 2023
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
21 มีนาคม 2023
ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรมในทั้งหมด
สถิติพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ความคิดเห็นของคุณ คือ แรงผลักดันของเรา