กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
ไทย
เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุม Berlin Energy Transition Dialogue 2024 ณ สหพันธรัฐเยอรมนี
21 มีนาคม 2024
9

> นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้แทนกระทรวงพลังงานและผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Berlin Energy Transition Dialogue 2024 ณ กระทรวงการต่างประเทศ สหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าภาพ ได้แก่ กระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “การเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระดับโลก”

ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจราชการโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
08 มีนาคม 2024
14

> นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจราชการโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน “การประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 กุมภาพันธ์ 2024
22

> นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน เป็นประธาน “การประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีทบวงการพลังงานระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2567 (the IEA Ministerial Meeting 2024) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
15 กุมภาพันธ์ 2024
18

> นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีทบวงการพลังงานระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2567 (the IEA Ministerial Meeting 2024) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
สื่อประชาสัมพันธ์
4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
25 กรกฎาคม 2023
73

> 4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี

ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดทำสื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีจิตสำนึก ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 มิถุนายน 2023
256

> ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดทำสื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีจิตสำนึก ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand 2023
11 พฤษภาคม 2023
24

> ขอเชิญร่วมงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand 2023

มาตรฐานทางจริยธรรมประการ ที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
20 มีนาคม 2023
100

> มาตรฐานทางจริยธรรมประการ ที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

Hover Icon
สื่อประชาสัมพันธ์
4 การเป็นข้าราชการต้นแบบ
20 สิงหาคม 2023
39
Hover Icon
สื่อประชาสัมพันธ์
4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
25 กรกฎาคม 2023
73
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
Hover Icon
ข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
รายงานผลการถอดบทเรียน การศึกษารูปแบบการจัดการพลังงานในชุมชนบ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
29 มีนาคม 2024
22

> รายงานผลการถอดบทเรียนการศึกษารูปแบบการจัดการพลังงานในชุมชนบ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดทำโดยกลุ่มเสริมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระดับสำนัก/กอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

รายงานการลงพื้นที่เสริมสร้างความยั่งยืนการบริหารจัดการไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะเขตจังหวัดพังงา
29 มีนาคม 2024
7

> รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่โครงการย่อย “โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะ” บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมือง บ้านเกาะระ ต.เกาะพระทอง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค 2/2567
01 มีนาคม 2024
69

> รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานการสร้างการมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการไฟฟ้าพลังงานทดแทนในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ระยะที่ 3

กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสําหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลที่ยั่งยืน 1/2567
29 กุมภาพันธ์ 2024
90

> การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน โดยมี นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานอนุกรรมการ การประชุมในครั้งนี้

อัพเดท
ข้อมูลทันใจ

แค่สมัครรับข่าวสารออนไลน์
ง่ายๆ แค่คลิก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2024
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2024
จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีนาคม 2024
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
เทส
11 เมษายน 2024
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
tttt
11 เมษายน 2024
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
10 เมษายน 2024
สถิติพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ความคิดเห็นของคุณ คือ แรงผลักดันของเรา