รายงานผลการถอดบทเรียน 

ดาวน์โหลดเอกสาร => 670404-บันทึกรายงานรอบ 6 เดือน องค์1-กสร-Final
การศึกษารูปแบบการจัดการพลังงานในชุมชนบ้านผาด่าน
ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
จัดทำโดย
คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team)
กลุ่มเสริมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม
กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
และเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (ระดับสำนัก/กอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

ดาวน์โหลดเอกสาร => เอกสารแนบ2-รายงานผลการถอดบทเรียนชุมชนบ้านผาด่าน เป้าหมายขั้นสูง