กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกลเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนา ภายใต้โครงการเพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าของเกาะบุโหลนดอนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.สตูล

วันที่ ๒๑ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายพิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ผู้แทนกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงานร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จาก ประเทศเยอรมันนี และบริษัท.รีชาร์จเอ็นเนอร์ยี ซึ่งมี นายธนัย โพธิสัตย์ หัวหน้าโครงการ รีชาร์จ บริษัท รีชาร์จเอ็นเนอร์ยี และนายการันต์ แป้นทอง ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ  รีชาร์ เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ เกาะบุโหลนดอนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.สตูล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเข้าถึงไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ห่างไกล

 สำหรับพื้นที่ดำเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนาพัฒนาการเข้าถึงไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ห่างไกล ประกอบด้วยการเข้าถึงไฟฟ้าของเกาะบุโหลนดอนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านเกาะบุโหลนดอน ม.๓ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล และการขยายผลไปยังเกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล ผู้แทนจากกลุ่มพลังงานจังหวัดสตูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล ผู้แทนจาก อบต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล รวมทั้ง ผู้แทนจากองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมรีชาร์จ และผู้แทนชุมชน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ก็เพื่อทบทวนสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าของเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู  จ.สตูล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมาและการขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง อีกทั้งนำแนวทางการขยายผลไปยังเกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ให้มีไฟฟ้าใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่ให้มีไฟฟ้าใช้โดยให้มีระบบขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของชุมชนอีกทั้งเพื่อลดรายจ่ายจากการใช้ไฟฟ้าจากน้ำมันเปลี่ยนมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำมาสู่การสร้างรายได้ในการยกระดับการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร รีสอร์ท บังกะโล อื่นๆ ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

โครงการขยายผลการเข้าถึงไฟฟ้าบนเกาะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านเกาะบุโหลนเล จ.สตูล

          

             วันที่ ๔ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายพิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ผู้แทนกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายธนัย  โพธิสัตย์ หัวหน้าโครงการรีชาร์จ บ.รีชาร์จเอ็นเนอร์ยี และ Benedikt Capanni Intern ReCharge Energy ร่วมดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน  ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนา ในการพัฒนาโครงการเพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านเกาะบุโหลนดอน

โดยการนำรูปแบบการบริหารจัดการความยั่งยืนไปขยายผล ณ เกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จังหวัดสตูล โดยได้มีการจัดประชุมเพื่อรับรองรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปก่อนหน้านี้นั้น ดังนั้น เพื่อขยายผลการส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อรองรับรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนโดยชุมชน จึงมีการติดตามการปฏิบัติงานโครงการขยายผลการเข้าถึงไฟฟ้าบนเกาะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ชุมชนเกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จังหวัดสตูล

โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับชุมชนบนเกาะ เพื่อแลกเปลี่ยนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการกลุ่มฯ เช่น การใช้งานของระบบโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ การอบรมติดตั้งระบบฯ โดยช่างของชุมชน การถ่ายทอดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนสู่เพื่อนชาวเกาะบุโหลนดอน การบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานกิจการไฟฟ้าชุมชนภายใต้ชื่อกลุ่มพลังงานทดแทน และการบริหารทางการเงินโดยชุมชนเพื่อการออม เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกของเกาะบุโหลนเล มีส่วนร่วมและหวงแหนอีกทั้งสามารถบริหารจัดการกันได้เองภายในชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง