รายงานการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อพัฒนาการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง                      

ตามที่คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี และเครือข่ายร่วมพัฒนาภายใต้โครงการเกาะจิกรีชาร์จ มีการประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบ้านเกาะจิก และมีหนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดคือ นางสาวนพมาศ บัววิชัยศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายพิรัฐ อินพานิช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน เข้าร่วมในฐานะเครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่ ในวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน บ้านเกาะจิก ม.1  ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม 

วันที่ 16 กรกฎาคม : ผู้แทนจาก กศร.สป.พน. ก.พลังงาน องค์กร ReCharge และบริษัทเอกชนผู้ร่วมทุน Blue Solar และ Symbior Solar และ เดินทางไปเกาะจิก Representatives from Ministry of Energy, Recharge, Blue Solar and Symbior Solar travels to Koh Jik

ทีม 1 วิศวกรตรวจสอบภาพรวมของระบบ และเก็บงานติดตั้งระบบสื่อสาร / Team 1: Engineer
conducts overall site walkaround and installation of communication cable

วันที่ 17 กรกฎาคม : ทีม 1 วิศวกรด าเนินการทดสอบระบบโดยทีม Symbior และ Blue Solar / Team 1: Engineers conduct inspection tests according to the checklist ทีม 2 เยี่ยมชม ไมโครกริด และประชุมความร่วมมือภายใต้โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน บ้านเกาะจิก /
Team 2: Microgrid tour + walkaround and kick-off meeting with stakeholders
สรุปการประชุม / Final wrap-up

วันที่ 18 กรกฎาคม : กิจกรรมระดมความคิดการบูรณาการแผนพัฒนาไฟฟ้าสะอาดบ้านเกาะจิกสู่การพัฒนาหมู่บ้านในมิติต่างๆ

รายงานผลการปฏิบัติงาน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แนบไฟล์เอกสาร Documents ด้านล่าง)

รายชื่อเครือข่ายที่ร่วมลงพื้นที่

  • นางสาวนพมาศ บัววิชัยศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานกระทรวงพลังงาน
  • นายพิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานกระทรวงพลังงาน
  • นายธนัย โพธิสัตย์ หัวหน้าโครงการรีชาร์จ บ.รีชาร์จเอ็นเนอร์ยี
  • คณะกรรมการการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิก
  • ผู้แทนจากบริษัท Symbio และ Blue Solar