กศร.ได้ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของ สป.พน. (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
ตามยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยมีเป้าประสงค์ คือ บุคลากรมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดี เสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน
ทั้งนี้ กศร.ได้คัดเลือกกิจกรรมของสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา ซึ่งได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบอุดหนุน) ในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
  3. โรงเรียนบ้านบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
  4. โรงเรียนศานติธรรม ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
  5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมกีตอ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบรรจุแผนงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านพลังาน จำนวน 16 แห่ง โดยตัวชี้วัดความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการพลังงานกับเจ้าหน้าที่ อปท. ได้กำหนดเป้าหมายขั้นสูงในการนำแผนงานโครงการด้านพลังงานเข้าสู่การบรรจุแผน อปท. ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖5 (งบอุดหนุน) ดังนี้

3.1. องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ได้รับมอบในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ดังนี้

1.) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 320 วัตต์     จำนวน 1 ระบบ

                 2.) เตาชีวมวล (เตามณฑล 1 กระทะ)                   จำนวน 3 เตา

                 3.) เตาซุปเปอร์อั้งโล่ (มาตรฐาน)                         จำนวน 138 เตา

 

3.2. องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ได้รับมอบในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ดังนี้

1.) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 320 วัตต์     จำนวน 1 ระบบ

                 2.) เตาชีวมวล (เตามณฑล 1 กระทะ)                   จำนวน 2 เตา

                 3.) เตาซุปเปอร์อั้งโล่ (มาตรฐาน)                         จำนวน 138 เตา

                 4.) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน                       จำนวน 4 เตา

 

3.3. โรงเรียนบ้านบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ได้รับมอบในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ดังนี้

1.) เตาซุปเปอร์อั่งโล่                                               จำนวน 21 เตา

                 2.) เตาเผาถ่าย 200 ลิตร แบบนอน           จำนวน 2 เตา

                 3.) เตาปิ้งย่างไร้ควัน                               จำนวน 2 เตา

                 4.) ระบบตู้อบแห้งแสงอาทิตย์                  จำนวน 2 ตู้

 

3.4. โรงเรียนศานติธรรม ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ได้รับมอบในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ดังนี้

1.) เตาซุปเปอร์อั่งโล่                                                               จำนวน 20 เตา

                 2.) เตาปิ้งย่างไร้ควัน                                               จำนวน 1 เตา

                 3.) หัวเตาแก๊สประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง         จำนวน 2 เตา

                 4.) ระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ DC ขนาด แผง 300 วัตต์   จำนวน 1 ระบบ

 

3.5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัฒกรรมกีตอ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ได้รับมอบในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ดังนี้

         1.) ระบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2 เมตร             จำนวน 1 ตู้