แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง พ.ศ. 2563-2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Solar Home System Pay-As-You-Go

บ้านเกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.)

กลุ่มเสริมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม (กสร.)

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม

นายพิรัฐ อินพานิช/นายกษิดิศ กันอินถา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลิงก์ดาวน์โหลดรายงาน

1.รายงาน สรุปผลการดำเนินงานที่ร่วมดำเนินการกับชุมชนเป็นฉบับประชาชน กรณี บ้านเกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 

2. คู่มือกระบวนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชน