เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน “การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2566” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการกองกำกับและขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานระดับกรม องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และบริษัทมหาชนในกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง เพื่อซักซ้อมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงแจ้งปัญหา-อุปสรรค ในการดำเนินการและข้อเสนอแนะในขั้นตอนการรายงานผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถกลั่นกรอง และดำเนินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป