หลักฐาน KPI ภาพรวมตัวชี้วัดสำคัญจากการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตามมติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565://ops.energy.go.th/th/publication-information-blpp/