เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และนายพีระพงษ์ บุญแสง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค พร้อมด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดร เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงกุดหมากไฟ ณ ทต. กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ตำบลกุดหมากไฟมีผู้ปลูกมะม่วงหลายกลุ่ม พื้นที่ประมาณ 6000 ไร่ พื้นที่นี้มีแหล่งน้ำ และดินอันอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุอาหาร จึงทำให้ปลูกมะม่วงได้คุณภาพดีสามารถส่งขายไปยังต่างประเทศได้ ประชาชนในพื้นที่มีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิตและคัดมะม่วงส่งต่างประเทศ โดยเฉพาะการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดู ชื่อเสียงของที่นี่เป็นพื้นที่ปลูกมะม่วง อันดับ 1 ของอุดรธานี

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล ขนาด 2500 วัตต์ ระบบสูบน้ำพลังงาาแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ทั้งชนิดลากจูงและรถเข็น เพื่อช่วยกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับการสูบน้ำและมีปริมาณน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ครม. สัญจร