กองการต่างประเทศจัดกิจกรรม Town Hall ภายใต้แผนการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “EV ก็มา RE ก็แรง ไฟสะอาดจะพอหรือ? มาหาคำตอบกันที่นี่ !!” เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายวรนล จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นประธาน ในการจัดกิจกกรรม ซึ่งมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.วีรวัฒน์ จันทนาคม ผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างประเทศ กองการต่างประเทศ และ รศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กว่า 100 คน

          โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ สป.พน. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนแบ่งปันข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมพลังงานไฟฟ้าและระบบกริดของประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บทบาทของเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology) ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับระบบไฟฟ้า รวมไปถึงการบริหารและการจัดการแหล่งพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายตัว ซึ่งการถ่ายทอด องค์ความรู้และประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม Town Hall ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีในการสื่อสารระหว่างบุคลากรของ สป.พน. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของบุคลากรกระทรวงพลังงานในการพัฒนาองค์ความรู้และการเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด เพื่อสอดรับกับนโยบายของประเทศและทิศทางพลังงานโลกต่อไป ในอนาคต