รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่โครงการย่อย

“โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะ”

บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมือง บ้านเกาะระ ต.เกาะพระทอง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ระยะที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดเอกสาร=> รายงานการลงพื้นที่จังหวัดพังงา

Slide1 (3)