วันนี้ (31 มีนาคม 2565) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ในโอกาสสัมภาษณ์พิเศษเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน

     ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงาน ได้นำเสนอการทำงานของข้าราชการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั้งด้านองค์ความรู้และการใช้อุปกรณ์ด้านพลังงานในการผลิตสินค้าชุมชน ที่นอกจากจะทำให้วิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตสินค้าชุมนที่สะอาด ลดของเสียที่เกิดจากการผลิต ลดระยะเวลาในการผลิต ที่สำคัญยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานที่ใช้ในการสินค้าชุมชนได้อีกด้วย รวมทั้งยังนำเสนอมาตรการการประหยัดพลังงานทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

     ผู้สนใจสามารถรับชมรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ได้ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 15.05 - 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT