พลังงานจังหวัดยโสธร : โครงการส่งเสริมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร และ โครงการส่งเสริมโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการส่งเสริมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร : โครงการส่งเสริมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาด 200 ลบ.ม พื้นที่ดำเนินการ บ้านเหล่าโป่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีครัวเรือนที่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าแก๊ส lpg ภาคครัวเรือนลงได้เดือนล่ะ 14,000 บาท ต่อเดือน 

โครงการส่งเสริมโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์