นายพีระพงษ์ บุญแสง ผู้อำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐ อินพานิช ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม

กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ได้เข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการ TOYOTA ๖๐ ปี ๖๐ ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

และร่วมลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมของชุมชน

ที่มีความพร้อมและศักยภาพให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่การสร้างสังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อย่างยั่งยืน

โดยผู้แทนจากกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานได้เข้าร่วมลงพื้นที่และให้คำแนะนำในการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในฐานะที่ปรึกษาของโครงการด้านการจัดการพลังงาน ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มีรายชื่อเครือข่ายที่ร่วมลงพื้นที่ดังนี้
1.) นางสาวสุทัสสา วงศ์ราช นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.) นางสาวกมลจรัส ไววิทยา เจ้าหน้าที่โครงการ
3.) นางสาวนวลพรรณ คณานุรักษ์ นักวิจัย
4.) นายสมชาย จริยเจริญ ที่ปรึกษาโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว
5.) นายพิรัฐ อินพานิช ที่ปรึกษาโครงการด้านพลังงานระดับชุมชน

ตารางการสำรวจพื้นที่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่

ชุมชน/เทศบาล

จังหวัด

   3  ต.ค. 2565

ชุมชนคำศรี เทศบาลตำบลศรีธาตุ

อุดรธานี

   4  ต.ค. 2565

ชุมชนกุดรัง หมู่ 2 เทศบาลตำบลนาเชือก

มหาสารคาม

 10  ต.ค. 2565

ชุมชนควนโดนใน เทศบาลตำบลควนโดน

สตูล

 11  ต.ค. 2565

ชุมชนร้านใน และเทศบาลตำบลปริก

สงขลา

 12  ต.ค. 2565

ชุมชนโนนชัย 1 เทศบาลนครขอนแก่น

ขอนแก่น

 26  ต.ค. 2565

ชุมชนบ้านม่วงชุม ทต.ครึ่ง

เชียงราย

 27  ต.ค. 2565

ชุมชนแม่กาท่าข้าม  ทต.แม่กา 

พะเยา

  1   พ.ย. 2565

ชุมชนคลองน้ำไหล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล

กำแพงเพชร

  2   พ.ย. 2565

ชุมชนหมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลวังทอง

พิษณุโลก

  8   พ.ย. 2565

ชุมชนบ้านลองลือบุญ เทศบาลตำบลสอง

แพร่

9  พ.ย. 2565

ชุมชนบ้านพรหม เทศบาลตำบลหนองแดง

น่าน

Link : https://www.tei.or.th/th/area_activities_detail.php?area_id=4&event_id=1890

https://www.facebook.com/1487171737/posts/10227553775698470/?flite=scwspnss

https://www.facebook.com/1487171737/posts/10227553750737846/?flite=scwspnss

https://www.facebook.com/1487171737/posts/10227553750217833/?flite=scwspnss

https://www.facebook.com/1487171737/posts/10227553749577817/?flite=scwspnss