นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัยพิเศษ (Special SOME 2024 and Its Associated Meetings) ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ไทยได้แสดงบทบาทด้านพลังงานหมุนเวียน โดยไทยได้เชิญประเทศสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนงานด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของอาเซียน โดยมีศูนย์พลังงานอาเซียน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและ สวทช. ร่วมทำงานกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการบูรณาการเชื้อเพลิงชีวภาพให้รองรับเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในโอกาสนี้ ไทยในฐานะประธานความร่วมมือสาขาประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ไทยยังได้เชิญชวนประเทศสมาชิกเข้าร่วมในกิจกรรมที่ประเทศไทยมีแผนดำเนินงานในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในด้านไฟฟ้า ประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานสะอาดต่อไป  

 

นอกจากนี้ กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างข้อตกลงฉบับใหม่ทดแทนฉบับเก่าที่หมดอายุลงได้แก่ การเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) การเชื่อมโยงโครงข่ายท่อก๊าซอาเซียน (Trans ASEAN Gas Pipeline: TAGP) และความตกลงว่าด้วย
ความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน (ASEAN Petroleum Security Agreement: APSA) ซึ่งกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าร่วม
การจัดทำร่างข้อตกลงดังกล่าวตามความเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินความร่วมมือด้านไฟฟ้าและปิโตรเลียมในอาเซียนเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเหมาะสมกับบริบทของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัยพิเศษ เป็นโอกาสอันดีในการมีส่วนร่วม แสวงหาและผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานโดยสอดคล้องกับประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ ทั้งภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน และความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยต่อไป