วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

นายพีระพงษ์ บุญแสง ผู้อำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ได้เข้าร่วมงานประกาศผล และพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2565” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ส่งมอบรางวัลเเห่งเกียรติยศ โดยเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเกียรติประวัติของผู้ชนะการประกวด และเงินรางวัลรวมกว่า 710,000 บาท ให้กับสุดยอดผลงานสร้างสรรค์ ทั้ง 28 ผลงาน พร้อมโชว์ความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านการจัดแสดงผลงานของผู้เข้าประกวด และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทั่วประเทศ ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

โดย มีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานในพิธีซึ่งในปีนี้มีการประกวดผลงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 2. ระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ 3. ระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และจากการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 ผลปรากฏว่า มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ และหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 21 รางวัล 28 ผลงาน ดังนี้

การประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

รางวัลประเภทกองทุนขนาดใหญ่ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ

รางวัลประเภทกองทุนขนาดกลางดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2, กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3 และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9

การประกวดระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ จำนวน 14 รางวัล ได้แก่

รางวัลด้านสาธารณสุขดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ในช่องปากระบบดิจิตอล โรงพยาบาลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5 และโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อกระเป๋าคัดกรองโรคประจำหมู่บ้าน อสม. ห่วงใยประชาชน ตำบลไผ่ต่ำ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2

รางวัลด้านการศึกษาดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องดนตรี โรงเรียนท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ในฝันโรงเรียน วัดห้วยหมู หมู่ 9 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3 และโครงการจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนโรงเรียน วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลด้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากแรต กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนพรุไทยฮันนี่บี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสมปูดำสู่การจัดการธรรมชาติ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในชุมชน ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 และโครงการจ้างงานกำจัดวัชพืชและสิ่งที่กีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ สายท่าเทพ บ้านป่าระไมกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลขุนตัดหวาย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

รางวัลด้านรางวัลด้านสาธารณูปโภคดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำรูปตัววี บ้านพุองกะ หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านเกาะทากเหนือ หมู่ 2 ตำบลนาหว้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

รางวัลด้านพลังงานชุมชนดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตำบลท่าแฝกกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้งชุดพลังงานโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมพาราโบล่าโดม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2

การประกวดระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 3 รางวัล ได้แก่


รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านแหลมประทับ หมู่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบ้านบนทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบ้านบางป่า ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1

ในวันนี้ จาก 184 ผลงาน สู่สุดยอด 28 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก สำนักงาน กกพ. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเเห่งเกียรติยศ ดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานถ้วยรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดในระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และสำนักงาน กกพ. ขอมอบรางวัลแห่งเกียรติคุณให้แก่ทุกๆ ผลงานที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานแห่งการพัฒนาโดยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าสืบไป พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีการจัดแสดงผลงานผู้เข้าประกวดและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจ Talk Session ในหัวข้อ “สร้างความสุข สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดย ‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม